ENGLISH 

  annales  
 

 

 

 

 

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE DLA AUTORÓW


Czasopismo "Annales Academiae Medicae Silesiensis" (nazywane dalej "AAMS") jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach publikującym w języku polskim i angielskim recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne.
Redakcja AAMS przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w “lnterdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education” wydanych przez New York Academy of Sciences’ Ad hoc Committee on Animal Research. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście.


Zasady recenzowania prac.
Nadesłane prace są oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia redakcja AAMS. Manuskrypty nie spełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe manuskrypty zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła dla autora odpowiedzialnego za korespondencję drogą elektroniczną (e-mail) wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Zachęca się autorów do wskazywania nazwisk recenzentów. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo ostatecznego ich wyboru. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.


Konflikt interesów.
Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia, jeżeli takie istnieją, wszelkich zobowiązań finansowych pomiędzy autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy, lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione czytelnikom.
W związku z tym, że artykuły przeglądowe i komentarze redakcyjne polegają na wyborze i interpretacji danych z dostępnego piśmiennictwa, Redakcja AAMS oczekuje, iż autorzy tego typu opracowań będą wolni od finansowych związków z firmami, których produkty są przedmiotem artykułu (lub z firmami konkurencyjnymi).
Wymaga się, by recenzenci, członkowie redakcji, zastępcy redaktora naczelnego ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy manuskryptu podlegającego recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą lek będący przedmiotem publikacji.
Ewentualne spory z właścicielem czasopisma dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla jego siedziby. Stosunki prawne łączące właściciela czasopisma i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.


Pozwolenie na druk.
Do materiałów poprzednio opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie, zarówno od poprzedniego wydawcy, jak i autorów oryginalnej pracy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pracy oryginalnej pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.


Przekazanie praw autorskich.
Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nie przekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na właściciela czasopisma, pod warunkiem, iż materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich.


Zastrzeżenie.
Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w AAMS były wiarygodne i dokładne. Jednakże opinie wyrażane w artykułach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w AAMS powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

 

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU


Zasady przygotowania wydruku:
Maszynopis powinien być napisany jednostronnie na białym papierze formatu A4 (rozmiar czcionki 12, marginesy 2.5cm, interlinia 1.5). Nie należy wstawiać spacji ani tabulatorów na początku akapitów.
Układ manuskryptu przesyłanego do redakcji powinien być następujący:
1. strona tytułowa
2. streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim (3-10 oddzielone przecinkami)
3. streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim (3-10 oddzielone przecinkami)
4. tekst pracy z wklejonymi w odpowiednich miejscach tabelami i rycinami
5. ew. podziękowania lub informacje o grantach lub źródłach finansowania pracy
6. piśmiennictwo
Kolejne strony należy ponumerować, zaczynając od strony tytułowej. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Prace oryginalne powinny mieć następującą strukturę:
Strona tytułowa. Powinna zawierać w kolejności od góry:
1. pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów
2. nazwę (nazwy) instytucji, z której pochodzi praca
3. pełny tytuł pracy (polski i angielski)
4. tytuł skrócony (polski i angielski; maksimum 40 znaków łącznie z odstępami)
5. adres do korespondencji zawierający tytuł naukowy, imię i nazwisko, nazwę instytucji, adres (miasto, ulica), numer telefonu, faksu i adres e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim). Nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim). Pod streszczeniem (odpowiednio w języku polskim i angielskim) należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Tekst. Prace oryginalne należy podzielić na następujące części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób. Nie należy przekraczać zalecanych objętości prac: praca oryginalna - 3000 słów, poglądowa - 6000 słów, opis przypadku - 2000 słów, list - 1000 słów. Przedstawione limity nie obejmują streszczenia, tabel, piśmiennictwa. We właściwych miejscach tekstu pracy należy wkleić tabele i ryciny.

Piśmiennictwo. Pozycje powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania w tekście.
Czasopisma. W wypadku cytowanych czasopism należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna” - w uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.
Przykład: Eliasson M., Jansson J., Nilsson P., Asplund K. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population-based study in Sweden. J. Hypertens. 1997; 15: 349-356.

Książki. W wypadku cytowanych książek należy wymienić: kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł rozdziału, przedział stron, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania.
Przykład, gdy autor i redaktor są różnymi osobami: Rosen M.R. Principles of cardiac electrophysiology. W: Kelley W.N. red. Internal Medicine J.B. Lipipincott Company, Philadelphia 1992: 90-95.
Przykład, gdy autor jest redaktorem: Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992: 393-418.

Tabele, ryciny, fotografie. Powinny być czarno-białe, ponumerowane (tabele cyframi rzymskimi, ryciny cyframi arabskimi) oraz opisane w języku polskim i poniżej w języku angielskim.
Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację.

Elektroniczny zapis tekstu. Prosimy autorów o przekazywanie tekstów zapisanych na płycie CD lub dyskietce 3,5” z wykorzystaniem powszechnie używanych edytorów tekstu (Word). Zaleca się stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 punktów. Prosimy o zaznaczenie na płycie lub dyskietce zastosowanego formatu i podanie nazwy programu.
Zaleca się, by prace były zapisywane jako jeden plik z umieszczonymi w sugerowanym miejscu w tekście zdjęciami, ilustracjami i tabelami. Jakość bitmap nie powinna być niższa niż 300dpi przy 100% wielkości (wysokość i szerokość). Zdjęcia i ilustracje wstawione w odcieniach szarości (bez zdjęć RGB i CMYK). Optymalny format plików to .rtf nie zabezpieczony żadnymi blokującymi metodami. Aby usprawnić przesyłanie danych, należy dokonać ich kompresji za pomocą formatów *.arj lub *.zip.

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI
Na adres redakcji należy przesłać:
1/ list przewodni, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego
Uniwersytetu w Katowicach (www.sum.edu.pl) oraz Wydawnictwa (www.aams.tekst.com.pl)
2/ trzy egzemplarze wydruku komputerowego pracy (w tym także kopie tabel, rycin,
fotografii)
3/ wersję elektroniczną pracy(zapis na płycie CD lub dyskietce 3.5”)*
* wersję elektroniczną pracy można przesłać bezpośrednio na adres e-mail redakcji.

Powyższe dokumenty powinny być umieszczone w grubej kopercie i tak zabezpieczone, by nie doszło do ich zniszczenia.

Korespondencję zawierającą materiały do publikacji należy wysłać na adres:

Redakcja „Annales Academiae Medicae Silesiensis”
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-800 Zabrze,
ul. 3 Maja 13/15
tel: 032 370 44 25, 032 271 25 11 f
ax: 032 271 46 17
e-mail: redakcjaaams@sum.edu.pl


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

logo sum